Call center

หน้าที่หลักของการทำงานคือ การโทรศัพท์เพื่อเจรจาต่อรองกับลูกค้า เป็นที่ปรึกษา สร้างความไว้วางใจ สร้างอิสรภาพทางด้านการเงินที่ดีขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการใช้เงิน เป็นสื่อกลางในการสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าเพื่อมิให้ ถูกดำเนินการทางด้านกฎหมายในอนาคต

Identification

เพิ่มความเข้มข้นในการค้นหา ติดตาม ทั้งจากแหล่งที่อยู่ ที่ทำงาน และ โซเชียล มีเดีย

( Social  Media ) ให้ค้นพบตัวบุคคลผู้เป็นลูกค้า ของคู่ค้าให้มากที่สุด

Analysis

ทางบริษัท สทรอง โซลูชั่นส์ จำกัด ได้มองเห็นถึงปัญหาในการติดตาม ทวงถามหนี้  จากการวิเคราะห์การติดตามตัวบุคคล และวิธีการเจรจา กับลูกค้าของคู่ค้า ภายใต้ พรบ.การทวงถามหนี้ ปี2558 ซึ่งตัวบทกฎหมายเปรียบเสมือนเป็นประโยชน์สำหรับลูกหนี้ แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับทำให้ลูกหนี้คิดว่ามีโอกาสมากขึ้นในการผิดชำระหนี้ ทางบริษัทฯ จึงค้นคิดและพัฒนารูปแบบของการทำงานขึ้นใหม่ 

Negotiation

ปรับรูปแบบของการเจรจา เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะได้เจรจากับผู้ติดตามทวงถามมาแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ไม่สามารถชักชวนให้ลูกค้าผ่อนชำระหรือปิดบัญชีได้ ทางบริษัทฯจึงวางแนวทางของการเจรจา ให้เป็นไปในลักษณะของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นที่ปรึกษาเพื่อหาทางช่วยเหลือให้ลูกค้ามีโอกาสในการผ่อนชำระหรือปิดบัญชี ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน เพื่อจะได้มีอิสระทางการเงินต่อไปในอนาคต